Miljöpolicy

Vi arbetar medvetet och fokuserat med att ta ansvar på ett miljöriktigt sätt. Hållbar utveckling kräver helhetssyn, långsiktighet och samverkan. Vi är ett företag som verkar för en bättre miljö, nu och i framtiden. Detta  innebär att: 

  • Vi arbetar kontinuerligt med tydliga mål och försöker ständigt förbättra vårt miljöarbete. 
  • Vi jobbar med att öka kunskapen och medvetandet kring miljöfrågor hos alla anställda. 
  • Vi arbetar för att minska vår miljöpåverkan, med fokus på energibesparing och samordnade transporter.
  • Vi jobbar aktivt med återvinning, företaget strävar efter att minska mängden avfall och att det som uppkommer ska återvinnas på ett  miljöriktigt sätt med källsortering. 
  • Vi följer gällande lagar, förordningar och andra krav inom miljöområdet.

 

Kvalitetspolicy

Målet med vårt kvalitetsarbete är 100% nöjda kunder. Produkterna som levereras till kund ska hålla en mycket hög kvalitet och även  personal/tjänster och kundservice ska vara förknippat med hög kvalitet. Vi ska vara ett kundfokuserat företag som hela tiden arbetar med förbättringar på ett målmedvetet och offensivt sätt för att skapa nöjda kunder och medarbetare. 

Kvalitetsmål

  • Vi skall tillverka och marknadsföra produkter av högsta kvalitet. Vi ska väl svara upp mot kundens krav och behov.

  • Vi skall tillgodose de miljöbetingade krav som kan ställas på verksamheten. 

  • Vi skall systematiskt arbeta med egenkontroll som metod för att åstadkomma ständiga förbättringar av egna rutinerna för ökad  kundnöjdhet.

  • Vi skall jobba mot att eventuella garantiåtaganden eller reklamationer skall åtgärdas snarast möjligt, normalt inom en arbetsvecka.
  • Vi skall jobba mot att våra medarbetare besitter en gedigen kunskap om de tjänster och produkter som företaget marknadsför samt en stor kunskap i de säkerhetsregler som gäller för utföranden av arbetena.